THEOREM е проект на фестивала в Авиньон от 1998. Целта му е да даде пространство на артистите от Централна и Източна Европа в Авиньон - деветия град от европейските културни столици.   

www.gapVizia.org


 


 The 22nd AVIGNON FILM FESTIVAL June 16-19, 2005 
 22-ри Филмов Фестивал, Авиньон - от 16 до 19 юни,2005 
>>>>>>>Application Form of the Event/Формуляр за посещение на събитието<<<<<<<
  Mesdames et Messieurs,  
  chers amis  

GapVizia.org est le nouveau media qui, du 4.12.2004 au 31.07.2005, vous informera de la partipation bulgare a la 59e edition du Festival mondial de theatre d'Avignon ainsi que de son antidote "Avignon off".
Dans ce but GapVizia commence a elaborer un bulletin electronique special ou vous trouveriez de l'information sur:
1) le parrainage du vice-president de la Republique de Bulgarie Angel Marin sur l'un des groupes theatraux pour "Avignon off";
2) l'initiative de GapVizia d'emettre, des le debut du mois de decembre 2004 jusqu'a la fin du mois d'aout 2005, une publicite corporative en bulgare, francais et anglais a propos des deux directions de l'evenement Sofia-Paris-Sofia-Avignon-Sofia, ainsi que de l'initiation des Plays For Life;
3) le compte des revenus qui represente 50% des recettes publicitaires de toutes les publicites institutionnelles et commerciales qui seront situees sous les banners publicitaires et les slideshows.
Chaque mediaplan vaut 3500 €, excepte le special - 7000€.
Chacun, soit-il citoyen ou compagnie, qui veuille s'incluire avec des recettes publicitaires dans le bulletin electronique, sera inscrit dans les 30 000 flyers repandus en Bulgarie, a Londres, Paris et Avignon, comme dans le bulletin present. Autrement dit ce n'est pas un sponsoring mais une possibilite, de publicite et de marketing, de vendre un service, un produit ou un label 100 fois dans 9 mois.

Amicalement:
Julia Grigorova,
dirigeant de Kosmopolit New Media
Project, createur de GapVizia.org


  Mesdames et Messieurs,  
  chers amis  

gapVizia.org e новата медия, която от 04.12.04 до 31.07.05 ще ви информира за българското участие в 59-ото издание на световния театрален фестивал "Авиньон Off". GapVizia стартира със специален електронен бюлетин, където ще ви информираме за:
1) патронажа на вицепрезидента на република България Ангел Марин над една от трупите за "Авиньон Off";
2) инициативата на GapVizia стартира от началото на декември 2004 до края на август 2005 корпоративна реклама на български, френски и английски език за двете посоки на събитието София-Париж-София-Авиньон-София, както и започването на Plays for Life;
3) набирателната сметка, която представлява 50 на сто от рекламните постъпления от имиджови и търговски реклами под рекламните банери и слайдшоута.
Всеки медиаплан е на стойност 3500 евро, като има един специален от 7000 евро.
Всеки, гражданин или компания, включили се в електронния бюлетин с рекламни постъпления, ще бъде вписан в 30-те хиляди флайъриа, пуснати в България, Лондон, Париж и Авиньон, както и в настоящия бюлетин.
Иначе казано обаче - това не е спонсорство, а маркетингова и рекламна възможност 100 пъти за 9 месеца да продадете услуга, продукт или марка.

С поздрав:
Юлия Григорова,
ръководител на Космополит Ню Медиа Проект
създател на GapVizia.org


www.avignon-off.org
Националното координиране на Прекъсващите и Нетрайните ще бъде и в Авиньон, за да продължи битката си, да информира публиката за конкректните последствия от протокола от 26 юни т.г. и да обясни лекото отдръпване на министъра. Създадена е и Комисия Авиньон 2004, която ще организира форуми, дебати, срещи, връзки с пресата и всички други екипи на фестивала за да бъдат мобилизирани и актьорите в това необикновено издание.
La Maison OFF - Къщата OFF: ако искате да представите вашата работа, да изнесете лекция, да организирате среща, дебат или пърформънс, свържете се с Елен.
Вратите на Къщата OFF са отворени за професионалисти и публика за срещи с авторите, режисьорите и актьорите, за да разкрият тук всички аспекти на тяхното изкуство, чрез лекции, дебати, пърформънс.


- назад -


Both of our thought-provoking festivals, one in Provence, one in Manhattan, celebrate French, European and American independent film with premieres, retrospectives, round-tables on pertinent issues with industry experts, interviews, and award prizes for emerging filmmakers and cinematographers. Join us in Avignon and New York for good films, good people, good food and good talk! 

 The 22nd AVIGNON  FILM  FESTIVAL June  16-19, 2005 

 22-ри Филмов  Фестивал, Авиньон -  от 16 до 19 юни,  2005 

И двата наши фестивала, провокиращи творческата мисъл - единият в Прованс и другият в Манхатан - са празник на Френското, Европейското и Американското независимо кино. Един празник на премиерите и ретроспективите, на кръглите маси по горещи теми с експерти от индустрията, на интервютата и връчването на награди за начинаещите творци от сферата на киното. Присъединете се към нас в Авиньон и Ню Йорк, за да споделим добрите филми, компанията на добри хора, хубавата храна и добре да поговорим!

BG     US

Начало   За нас   Контакти   Криейтив   Посети сайт   PR/Bulgaria